CATEGORY

Máy Khoan, Vặn Vít

DTW700Z MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

7.590.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DTW300Z MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

6.160.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DTW300RTJ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

12.672.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DTD157Z MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

3.190.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DTD157RTJ MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

9.878.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DTL061Z MÁY VẶN VÍT GÓC DÙNG PIN

5.764.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DTD171RTJ MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

12.100.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DTD171TJAR MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

12.100.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DTD171TJB MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

12.100.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DTD171Z MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

5.808.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DTD171ZB MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

5.808.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DDA340RFE MÁY KHOAN GÓC DÙNG PIN(14.4V)

13.750.000 VND

Bao gồm sạc nhanh và 2 pin 3Ah

DDA340Z MÁY KHOAN GÓC DÙNG PIN(14.4V)

7.392.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DTD171ZAR MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

5.808.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DTD170RME MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

12.936.000 VND

2 pin 18V 4Ah, 1 sạc nhanh

DTL063Z MÁY SIẾT BU LÔNG GÓC DÙNG PIN

5.764.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DDA350Z MÁY KHOAN GÓC DÙNG PIN(18V)

7.700.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DDA450Z MÁY KHOAN GÓC DÙNG PIN(BL)(18V)

7.414.000 VND

Không kèm pin và sạc

DDA460ZK MÁY KHOAN GÓC DÙNG PIN(BL)(18Vx2)

15.664.000 VND

Không kèm pin sạc

DDF343SYE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(14.4V)

5.588.000 VND

Bao gồm sạc và 2 pin 1.5Ah

DDF453SYE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

5.742.000 VND

Bao gồm sạc, 2 pin 1.5Ah

DDF482RFE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

7.524.000 VND

Sạc nhanh và 2 pin 3Ah

DDF482Z MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

2.618.000 VND

Không gồm pin và sạc

DDF484RFE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

8.382.000 VND

Sạc nhanh và 2 pin 3Ah

DDF484RTE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

10.164.000 VND

Sạc nhanh và 2 pin 5Ah

DDF484Z MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

3.520.000 VND

Không kèm pin sạc

DTP141Z MÁY VẶN VÍT 4 CHẾ ĐỘ DÙNG PIN

6.842.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DTP141RTE MÁY VẶN VÍT 4 CHẾ ĐỘ DÙNG PIN

14.300.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DDF485Z MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

2.684.000 VND

Không kèm pin sạc

DDF487RFJ MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

7.700.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 3Ah, thùng makpac loại 2

DTS141Z MÁY VẶN VÍT XUNG DẦU DÙNG PIN

9.460.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DDF487Z MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

2.816.000 VND

Không kèm pin sạc

DTS141RME MÁY VẶN VÍT XUNG DẦU DÙNG PIN

14.916.000 VND

2 pin 18V 4Ah, 1 sạc nhanh

DF001DW MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

1.452.000 VND

Bao gồm pin và cáp sạc

DF001GM201 MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

18.700.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 4Ah, Thùng makpac loại 3

DTW1001Z MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

10.538.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DF001GZ MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

7.084.000 VND

Không kèm pin và sạc

DTW1001RTJ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

16.830.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DTW1002Z MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

10.538.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DTW1002XVZ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

10.538.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DTW1002RTJ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

16.830.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DTW180Z MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

3.784.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DTW180RFE MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

8.646.000 VND

2 pin 18V 3Ah, 1 sạc nhanh

DTW181Z MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

3.784.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DTW181RFE MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

8.646.000 VND

2 pin 18V 3Ah, 1 sạc nhanh

DF002GD201 MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

14.498.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 2.5Ah

DF002GZ MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

4.246.000 VND

Không kèm pin và sạc

DTW190SFX7 MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

5.434.000 VND

1 pin 18V 3Ah, 1 sạc nhanh

DTW190RFJX MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

7.106.000 VND

2 pin 18V 3Ah, 1 sạc nhanh

DTW250Z MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

6.116.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DTW250RME MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

12.144.000 VND

2 pin 18V 4Ah, 1 sạc nhanh

DTW251Z MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

6.490.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DTW251RME MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

12.100.000 VND

2 pin 18V 4Ah, 1 sạc nhanh

DA331DWE MÁY KHOAN GÓC DÙNG PIN

4.510.000 VND

2 pin 10.8V 1.3Ah, 1 sạc

DTW284Z MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

7.920.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DA331DZ MÁY KHOAN GÓC DÙNG PIN

2.046.000 VND

Không pin, sạc

DTW285Z MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

8.470.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DF030DZ MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

1.232.000 VND

Không kèm pin sạc

DF031DSYE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

3.498.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 1.5Ah

DTW285XVZ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

8.470.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DF032DSAE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

5.104.000 VND

Sạc nhanh, 2pin 2.0Ah

DTW285RME MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

13.970.000 VND

2 pin 18V 4Ah, 1 sạc nhanh

DA332DSYE MÁY KHOAN GÓC

4.928.000 VND

2 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc nhanh

DF032DZ MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

2.640.000 VND

Không kèm pin sạc

DA332DZ MÁY KHOAN GÓC

2.354.000 VND

Không pin, sạc

DTW700RTJ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

14.036.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DA333DSYE MÁY KHOAN GÓC

4.686.000 VND

2 pin 12V 1.5 Ah, 1 sạc nhanh

DA333DZ MÁY KHOAN GÓC

2.112.000 VND

Không pin, sạc

DTW450Z MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

8.558.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DF033DSYE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

3.498.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 1.5Ah

DTW450RME MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

14.058.000 VND

2 pin 18V 4Ah, 1 sạc nhanh

DF033DZ MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

1.298.000 VND

Không kèm pin sạc

DF330DZ MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

1.364.000 VND

Không kèm pin sạc

DHP453Z MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

2.552.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DF332DSAE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

5.148.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 2.0Ah

DF332DZ MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

2.684.000 VND

Không kèm pin sạc

DF333DNX10 MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

9.196.000 VND

Sạc, 1 pin 2.0Ah, 2 Pin 5Ah

DHP481RTE MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)

12.985.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DF333DSAE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

3.872.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 2.0Ah

DF333DSYE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

3.278.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 1.5Ah

DF333DZ MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

1.342.000 VND

Không kèm pin sạc

DF347DZ MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

1.364.000 VND

Không kèm pin sạc

DF457DZ MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

1.452.000 VND

Không kèm pin sạc

DF488DZ MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

1.452.000 VND

Không kèm pin sạc

DFS251RFE MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

10.604.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 3.0Ah

DFS251Z MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

6.490.000 VND

Không kèm pin sạc

DFS452RME MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

12.276.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 4.0Ah

DFS452Z MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

6.688.000 VND

Không kèm pin , sạc

DFS600Z MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

8.844.000 VND

Không kèm pin, sạc

DHP482RAE MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

7.920.000 VND

2 pin 18V 2Ah, 1 sạc nhanh

DHP482RFE MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

8.118.000 VND

2 pin 18V 3Ah, 1 sạc nhanh

DHP482Z MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

3.256.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DHP483RTE MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)

10.142.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DTD156Z MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

1.782.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DTD134Z MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(14.4V)

3.432.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DTD137Z MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(14.4V)

4.840.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DTD149Z CORDLESS IMPACT DRIVER(18V)

3.080.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DTD153Z MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)

4.334.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DTD155Z MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)

3.102.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DTD149RAE MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

7.920.000 VND

01 sạc nhanh, 02 pin 18V 2.0 Ah

DTD149RME MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

8.844.000 VND

01 sạc nhanh, 02 pin 18V 4.0 Ah

DTD156SFE CORDLESS IMPACT DRIVER(18V)

6.270.000 VND

Bao gồm 2 pin 18V 3Ah, 1 sạc thường

DTD156SF MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

4.796.000 VND

Bao gồm 1 pin 18V 3Ah, 1 sạc nhanh

TD111DZ MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(12V MAX)

2.816.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DTD155RFE MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)

7.986.000 VND

Bao gồm 2 pin 18V 3Ah, 1 sạc nhanh

TD112DNZ MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(12V MAX)

3.872.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DTD153RFE MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)

9.152.000 VND

01 sạc nhanh, 02 pin 18V 3.0 Ah

DTD153RTE MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)

10.692.000 VND

01 sạc nhanh, 02 pin 18V 5.0 Ah

DTD152RME MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

10.428.000 VND

01 sạc nhanh, 02 pin 18V 4.0 Ah

DUT130RTE MÁY TRỘN SƠN DÙNG PIN(BL)(18V)

15.224.000 VND

2 Pin 18V 5 Ah , 1 Sạc Nhanh

DUT131RTE MÁY TRỘN SƠN DÙNG PIN(BL)(18V)

14.564.000 VND

2 Pin 18V 5Ah , 1 Sạc Nhanh

TL064DZ MÁY VẶN VÍT GÓC DÙNG PIN(12V MAX)

5.588.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

TL064DSYE MÁY VẶN VÍT GÓC DÙNG PIN(12V MAX)

7.986.000 VND

2 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc nhanh

TL065DZ MÁY SIẾT BU LÔNG GÓC DÙNG PIN(12V MAX)

5.588.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

TL065DSYJ MÁY SIẾT BU LÔNG GÓC DÙNG PIN(12V MAX)

7.986.000 VND

2 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc nhanh, Makpac

TW004GD201 MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(12.7MM/BL)(40VMAX)

17.446.000 VND

2 pin 40Vmax 2.5Ah, 1 sạc nhanh

TW001GM201 MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(19MM/BL)(40V MAX)

22.924.000 VND

01 sạc nhanh, 02 pin 40V 4.0 Ah

HP330DZ MÁY KHOAN BÚA DÙNG PIN(10.8V)

1.364.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

TW001GM204 MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(19MM/BL)(40V MAX)

23.276.000 VND

01 sạc nhanh, 02 pin 40V 4.0 Ah

TW001GZ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(19MM/BL)(40V MAX)

11.286.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

HP330DWE MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(10.8V)

2.970.000 VND

bao gồm 1 sạc, 2 pin 10.8V 1.3Ah

TW060DSYE MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(6.35MM)(12V MAX)

4.048.000 VND

2 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc nhanh

TW001GZ02 MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(19MM/BL)(40V MAX)

11.572.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DWR180RF MÁY SIẾT BU LÔNG XUYÊN TÂM DÙNG PIN(18V)

7.546.000 VND

1 Pin 18V 3Ah , 1 Sạc Nhanh

TW100DZ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(9.5MM)(10.8V)

1.254.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

HP331DWAX8 MÁY KHOAN BÚA VẶN VÍT DÙNG PIN(12V MAX)

5.346.000 VND

Bao gồm 1 sạc và 1 pin 12V 2Ah

TW140DSAE MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(12.7MM)(12V MAX)

4.334.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 12v max 2.0Ah

TW140DSYE MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(9.5MM)(12V MAX)

4.048.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 12v max 1.5Ah

HP332DSAE MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(12V MAX)

5.390.000 VND

Bao gồm 1 sạc nhanh và 2 pin 12V 2Ah

TW140DZ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(9.5MM)(12V MAX)

1.430.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

HP333DZ MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(12V MAX)

1.650.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

HP333DSYE MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(12V MAX)

3.586.000 VND

Bao gồm 2 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc nhanh

TW141DZ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(12.7MM)(12V MAX)

1.430.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

TW141DSAE MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(12.7MM)(12V MAX)

4.334.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 12v max 2.0Ah

HP333DSAE MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(12V MAX)

4.114.000 VND

Bao gồm 2 pin 12V 2.0Ah, 1 sạc nhanh

HP333DNX10 MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL1021B+BL1850B*2+DC18RE)(12V MAX)

9.482.000 VND

Bao gồm 1 Pin 12V 2.0Ah, 2 pin 18V 5Ah, 1 sạc 2 cổng

TW160DSAE MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(9.5MM/BL)(12V MAX)

5.984.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 12v max 2.0Ah

TW160DZ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(9.5MM/BL)(12V MAX)

3.168.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

TW161DSAE MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN(12.7MM/BL)(12V MAX)

5.984.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 12v max 2.0Ah

HP347DWE MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(14.4V)

3.366.000 VND

Bao gồm 2 pin 14.4V 1.5Ah, 1 sạc

TD001GM201 MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(40V MAX)

17.446.000 VND

Sạc nhanh , 2 pin 40v 4.0Ah

TD001GZ MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(40V MAX)

5.808.000 VND

Không bao gồm pin , sạc

TD022DSE MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(7.2V)

4.290.000 VND

Sạc , 2 pin 7.2v 1.5Ah

TD090DWE MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(10.8V)

2.860.000 VND

Sạc, 2 pin 10.8v 1.3Ah

TD090DZ MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(10.8V)

1.122.000 VND

Không bao gồm pin , sạc

TD091DZ MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(10.8V)

2.178.000 VND

Không bao gồm pin , sạc

TD110DSAE MÁY BẮT VÍT DÙNG PIN (12V MAX)

3.916.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 12v 2.0Ah

TD110DSYE MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(12V MAX)

3.300.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 12v 1.5Ah

M6901DWEB MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

3.872.000 VND

2 pin 18V 1.5Ah, 1 sạc

TD110DZ MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(12V MAX)

1.364.000 VND

Không bao gồm pin , sạc

TD111DSAJ MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(12V MAX)

5.654.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 12v 2.0Ah

HP001GM201 MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(40V MAX)

19.426.000 VND

02 pin 40V Max 4.0 Ah, 01 sạc nhanh.

HP488DZ MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

1.716.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

HP002GA201 MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(40V MAX)

11.352.000 VND

02 pin 40V max 2.0 Ah, 01 sạc nhanh.

HP002GD201 MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(40V MAX)

14.894.000 VND

02 pin 40V max 2.5 Ah, 01 sạc nhanh.

HP457DWE MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

3.630.000 VND

Bao gồm: 2 pin G 18V 1.5 Ah, 1 sạc

HP488DWE MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

3.630.000 VND

Bao gồm 2 pin G 18V 1.5Ah, 1 sạc

HP488DZ MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

1.716.000 VND

Không kèm pin và sạc

Máy Cắt

DJS161Z MÁY CẮT KIM LOẠI THẲNG DÙNG PIN(18V)

7.370.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DTR180Z MÁY BUỘC DÂY THÉP DÙNG PIN

29.128.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

CP100DZ MÁY CẮT ĐA NĂNG DÙNG PIN

1.408.000 VND

Không pin, sạc

DSC102Z MÁY CHẤN SẮT REN DÙNG PIN(BL)(18V-14.4V)

16.500.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DSC121ZK MÁY CHẤN SẮT REN DÙNG PIN(BL)(18V)

60.082.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DSC163ZK MÁY CHẤN THÉP DÙNG PIN(BL)(18V)

70.818.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DSC191Z MÁY CHẤN THÉP DÙNG PIN(18V)

67.452.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DLW140Z MÁY CẮT KIM LOẠI DÙNG PIN(BL)(18Vx2)

9.878.000 VND

Không kèm pin và sạc

DSC251ZK MÁY CẮT THÉP DÙNG PIN(BL)(18V)

39.402.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DPB180RFE MÁY CƯA VÒNG DÙNG PIN(120X120MM)(18V)

23.276.000 VND

01 sạc nhanh, 02 pin 18V 3.0 Ah.

DSC251RT MÁY CẮT THÉP DÙNG PIN(BL)(18V)

41.888.000 VND

1 sạc nhanh, 1 pin 18V 5.0 Ah

DPB182Z MÁY CƯA VÒNG DÙNG PIN(64X64MM)(18V)

8.646.000 VND

Không kèm pin và sạc.

DCC500RTE MÁY CẮT DÙNG PIN(125MM/AWS/BL)

11.880.000 VND

2 pin 18V 5.0 Ah, 1 sạc nhanh

DSD180Z MÁY CẮT THẠCH CAO DÙNG PIN(18V)

6.358.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DPB183Z MÁY CƯA VÒNG DÙNG PIN(66X66MM/BL)(18V)

9.020.000 VND

Không bao gồm pin và sạc.

DPB183RTE MÁY CƯA VÒNG DÙNG PIN(66X66MM/BL)(18V)

15.400.000 VND

1 Sạc nhanh, 2 pin 18V 5.0 Ah

DPB184Z MÁY CƯA VÒNG DÙNG PIN(51X51MM/BL)(18V)

8.646.000 VND

Không bao gồm pin và sạc.

CC301DSYE MÁY CẮT DÙNG PIN(12V MAX)

5.610.000 VND

2 Pin 12V 1.5Ah , 1 Sạc Nhanh

CC301DZ MÁY CẮT DÙNG PIN(12V MAX)

3.146.000 VND

Không pin, sạc

DPB184RTE MÁY CƯA VÒNG DÙNG PIN(51X51MM/BL)(18V)

15.026.000 VND

Sạc nhanh, 02 pin 18V 5.0 Ah.

CC300DWE MÁY CẮT DÙNG PIN(85MM)(10.8V)

5.940.000 VND

2 Pin 1.3Ah; Sạc