Bảo Trì Tòa Nhà ( Máy Hút Bụi )

Máy Hút Bụi Robot

Máy Hút Bụi Thẳng Đứng

Máy Hút Bụi 1

Máy Hút Bụi Ly Tâm

Máy Hút Bụi

CL106FDSY MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

1 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc nhanh

CL106FDSYW MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

1 pin 12V 1.5 Ah, 1 sạc nhanh

CL107FDSY MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

1 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc nhanh

CL107FDSYW MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

1 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc nhanh

CL108FDSYW MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

1 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc nhanh

CL114FDWIX MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

pin 12 V 2.0Ah (cố định trong máy)

CL121DZ MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

Không bao gồm pin , sạc

DCL180FRFW MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

1 pin 18V 3.0Ah, 1 sạc nhanh

DCL180Z MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

Không bao gồm pin , sạc

DCL182FRFW MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

1 pin 18V 3.0Ah, 1 sạc nhanh

DCL182Z MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

Không bao gồm pin , sạc

DCL184RF MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

1 pin 18V 3.0Ah, 1 sạc nhanh

DCL184Z MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

Không bao gồm pin , sạc