Máy Sử Dụng Pin 18V

Máy khoan, Vặn Vít

DDF453SFX7 MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

4.884.000 VND

Bao gồm sạc và pin 3Ah

DDF453SYE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

5.742.000 VND

Bao gồm sạc, 2 pin 1.5Ah

DDF482RFE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

7.524.000 VND

Sạc nhanh và 2 pin 3Ah

DDF482Z MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

2.618.000 VND

Không gồm pin và sạc

DDF484RFE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

8.382.000 VND

Sạc nhanh và 2 pin 3Ah

DDF484RTE MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

10.164.000 VND

Sạc nhanh và 2 pin 5Ah

DDF484Z MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

3.520.000 VND

Không kèm pin sạc

DDF485Z MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

2.684.000 VND

Không kèm pin sạc

DDF487RFJ MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

7.700.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 3Ah, thùng makpac loại 2

DDF487Z MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

2.816.000 VND

Không kèm pin sạc

DF457DZ MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

1.452.000 VND

Không kèm pin sạc

DF488DZ MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN

1.452.000 VND

Không kèm pin sạc

DFS251RFE MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

10.604.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 3.0Ah

DFS251Z MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

6.490.000 VND

Không kèm pin sạc

DFS452RME MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

12.276.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 4.0Ah

DFS452Z MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

6.688.000 VND

Không kèm pin , sạc

DFS600Z MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

8.844.000 VND

Không kèm pin, sạc

Máy Khoan Búa, Vặn Vít

DHP453Z MÁY KHOAN BÚA VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

2.552.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DHP481RTE MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)

12.985.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DHP482RAE MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

7.920.000 VND

2 pin 18V 2Ah, 1 sạc nhanh

DHP482RFE MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

8.118.000 VND

2 pin 18V 3Ah, 1 sạc nhanh

DHP482Z MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

3.256.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DHP483RTE MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)

10.142.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

Máy Vặn Vít

DTD157Z MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

3.190.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DTD157RTJ MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

9.878.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DTD171RTJ MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

12.100.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DTD171TJAR MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

12.100.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DTD171TJB MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

12.100.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DTD171Z MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

5.808.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DTD171ZB MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

5.808.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DTD171ZAR MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

5.808.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DTD170RME MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

12.936.000 VND

2 pin 18V 4Ah, 1 sạc nhanh

DTD156Z MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

1.782.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DTD149Z CORDLESS IMPACT DRIVER(18V)

3.080.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DTD153Z MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)

4.334.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DTD155Z MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)

3.102.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DTD149RAE MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

7.920.000 VND

01 sạc nhanh, 02 pin 18V 2.0 Ah

DTD149RME MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

8.844.000 VND

01 sạc nhanh, 02 pin 18V 4.0 Ah

DTD156SFE CORDLESS IMPACT DRIVER(18V)

6.270.000 VND

Bao gồm 2 pin 18V 3Ah, 1 sạc thường

DTD156SF MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

4.796.000 VND

Bao gồm 1 pin 18V 3Ah, 1 sạc nhanh

DTD155RFE MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)

7.986.000 VND

Bao gồm 2 pin 18V 3Ah, 1 sạc nhanh

DTD153RFE MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)

9.152.000 VND

01 sạc nhanh, 02 pin 18V 3.0 Ah

DTD152RME MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

10.428.000 VND

01 sạc nhanh, 02 pin 18V 4.0 Ah

Máy Vặn Vít 4 chức năng

DTP141Z MÁY VẶN VÍT 4 CHẾ ĐỘ DÙNG PIN

6.842.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DTP141RTE MÁY VẶN VÍT 4 CHẾ ĐỘ DÙNG PIN

14.300.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

Máy Vặn Vít Xung Dầu

DTS141Z MÁY VẶN VÍT XUNG DẦU DÙNG PIN

9.460.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DTS141RME MÁY VẶN VÍT XUNG DẦU DÙNG PIN

14.916.000 VND

2 pin 18V 4Ah, 1 sạc nhanh

Máy Siết Bu Lông

DTW700Z MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

7.590.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DTW300Z MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

6.160.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DTW300RTJ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

12.672.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DTW1001Z MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

10.538.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DTW1001RTJ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

16.830.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DTW1002Z MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

10.538.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DTW1002XVZ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

10.538.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DTW1002RTJ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

16.830.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DTW180Z MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

3.784.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DTW180RFE MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

8.646.000 VND

2 pin 18V 3Ah, 1 sạc nhanh

DTW181Z MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

3.784.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DTW181RFE MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

8.646.000 VND

2 pin 18V 3Ah, 1 sạc nhanh

DTW190SFX7 MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

5.434.000 VND

1 pin 18V 3Ah, 1 sạc nhanh

DTW190RFJX MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

7.106.000 VND

2 pin 18V 3Ah, 1 sạc nhanh

DTW251Z MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

6.490.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DTW251RME MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

12.100.000 VND

2 pin 18V 4Ah, 1 sạc nhanh

DTW285Z MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

8.470.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DTW285XVZ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

8.470.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DTW285RME MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

13.970.000 VND

2 pin 18V 4Ah, 1 sạc nhanh

DTW700RTJ MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

14.036.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DTW450Z MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

8.558.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DTW450RME MÁY SIẾT BU LÔNG DÙNG PIN

14.058.000 VND

2 pin 18V 4Ah, 1 sạc nhanh

Máy Khoan Góc

DDA350Z MÁY KHOAN GÓC DÙNG PIN(18V)

7.700.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DDA450Z MÁY KHOAN GÓC DÙNG PIN(BL)(18V)

7.414.000 VND

Không kèm pin và sạc

Máy Siết Bu Lông Xuyên Tâm

Máy Vặn Vít Góc

DTL061Z MÁY VẶN VÍT GÓC DÙNG PIN

5.764.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

Máy Siết Bu Lông Góc

DTL063Z MÁY SIẾT BU LÔNG GÓC DÙNG PIN

5.764.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

Máy Trộn Sơn

DUT130RTE MÁY TRỘN SƠN DÙNG PIN(BL)(18V)

15.224.000 VND

2 Pin 18V 5 Ah , 1 Sạc Nhanh

DUT131RTE MÁY TRỘN SƠN DÙNG PIN(BL)(18V)

14.564.000 VND

2 Pin 18V 5Ah , 1 Sạc Nhanh

Máy Cạo Động Lực

DHK180RTJ MÁY CẠO ĐỘNG LỰC DÙNG PIN(BL)(18V)

19.382.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DHK180Z MÁY CẠO ĐỘNG LỰC DÙNG PIN(BL)(18V)

13.200.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

Máy Chấn Thép

DSC163ZK MÁY CHẤN THÉP DÙNG PIN(BL)(18V)

70.818.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DSC191Z MÁY CHẤN THÉP DÙNG PIN(18V)

67.452.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DSC251ZK MÁY CẮT THÉP DÙNG PIN(BL)(18V)

39.402.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DSC251RT MÁY CẮT THÉP DÙNG PIN(BL)(18V)

41.888.000 VND

1 sạc nhanh, 1 pin 18V 5.0 Ah

Máy Buộc Dây Thép

DTR180Z MÁY BUỘC DÂY THÉP DÙNG PIN

29.128.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

Máy Cắt Sắt Ren

DSC102Z MÁY CHẤN SẮT REN DÙNG PIN(BL)(18V-14.4V)

16.500.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DSC121ZK MÁY CHẤN SẮT REN DÙNG PIN(BL)(18V)

60.082.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

Máy Cắt

Máy Cưa Vòng

DPB180RFE MÁY CƯA VÒNG DÙNG PIN(120X120MM)(18V)

23.276.000 VND

01 sạc nhanh, 02 pin 18V 3.0 Ah.

DPB182Z MÁY CƯA VÒNG DÙNG PIN(64X64MM)(18V)

8.646.000 VND

Không kèm pin và sạc.

DPB183Z MÁY CƯA VÒNG DÙNG PIN(66X66MM/BL)(18V)

9.020.000 VND

Không bao gồm pin và sạc.

DPB183RTE MÁY CƯA VÒNG DÙNG PIN(66X66MM/BL)(18V)

15.400.000 VND

1 Sạc nhanh, 2 pin 18V 5.0 Ah

DPB184Z MÁY CƯA VÒNG DÙNG PIN(51X51MM/BL)(18V)

8.646.000 VND

Không bao gồm pin và sạc.

DPB184RTE MÁY CƯA VÒNG DÙNG PIN(51X51MM/BL)(18V)

15.026.000 VND

Sạc nhanh, 02 pin 18V 5.0 Ah.

DPB181Z CORDLESS PORTABLE BAND SAW(64X64MM)(18V)

8.646.000 VND

Không kèm pin và sạc

Máy Đột Lỗ Thủy Lực

DPP200ZK MÁY ĐỘT LỖ THỦY LỰC DÙNG PIN(18V)

76.142.000 VND

Không bao gồm pin và sạc.

Máy Cắt Thẳng

DJS161Z MÁY CẮT KIM LOẠI THẲNG DÙNG PIN(18V)

7.370.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

Máy Cắt Tôn

DJN161Z MÁY CẮT TÔN DÙNG PIN(18V)

9.812.000 VND

Không bao gồm pin , sạc

Máy Mài Góc

DGA406Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

5.236.000 VND

Không bao gồm pin, sạc.

DGA406RTE MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

10.987.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DGA408RTJ1 MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

11.242.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DGA408ZX1 MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

5.236.000 VND

Không bao gồm pin, sạc.

DGA413Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

5.764.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DGA414RTE MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

12.650.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh.

DGA414Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

6.116.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DGA419RTJ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

12.980.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DGA417Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

5.940.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DGA418Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

6.116.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DGA419Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

6.468.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DGA506RTE MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

11.902.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DGA506Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

5.346.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DGA508RTE MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

11.902.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DGA508Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

5.346.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DGA514RTE MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

12.760.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DGA514Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

6.248.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DGA518RTE MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

12.760.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DGA518Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

6.248.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DGA519RTJ MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

13.112.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DGA519Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

6.600.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DGA402RME MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

8.668.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 4.0Ah

DGA402Z MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

2.860.000 VND

Không kèm pin sạc

DGA404RME MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN

10.626.000 VND

Sạc nhanh, 2 pin 4.0Ah

Máy Mài Khuôn

DGD800Z MÁY MÀI KHUÔN DÙNG PIN(8MM)(18V)

2.640.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DGD801Z MÁY MÀI KHUÔN DÙNG PIN(8MM)(18V)

2.640.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

Máy Đánh Bóng Quỹ Đạo

Máy Chà Nhám Đánh Bóng

DPV300Z MÁY ĐÁNH BÓNG DÙNG PIN(18V)

6.710.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DPV300RTJ MÁY ĐÁNH BÓNG DÙNG PIN(18V)

13.200.000 VND

Bao gồm 2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

Máy Chà Nhám Quỹ Đạo

Máy Chà Nhám Tường

DSL800Z MÁY CHÀ NHÁM TƯỜNG DÙNG PIN(AWS/BL)(18V)

16.434.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DSL800RTE MÁY CHÀ NHÁM TƯỜNG DÙNG PIN(AWS/BL)(18V)

22.440.000 VND

01 sạc nhanh, 02 pin 18V 5.0 Ah

DSL801Z MÁY CHÀ NHÁM TƯỜNG DÙNG PIN(AWS/BL)(18V)

14.300.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

Máy Chà Nhám Băng

DBS180RTJ MÁY CHÀ NHÁM BĂNG DÙNG PIN(9MM X 533MM/BL)

13.992.000 VND

2 pin 18v 5.0Ah, 1 sạc nhanh, 1 thùng makpac

Máy Đa Năng

DTM51Z MÁY ĐA NĂNG DÙNG PIN

3.828.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DTM51RFE10 MÁY ĐA NĂNG DÙNG PIN

10.934.000 VND

2 pin 18V 3Ah, 1 sạc nhanh

DTM52Z MÁY ĐA NĂNG DÙNG PIN

4.950.000 VND

Not battery, charger

DTM52RTJX1 MÁY ĐA NĂNG DÙNG PIN

12.760.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DTM52RTJX2 MÁY ĐA NĂNG DÙNG PIN

14.740.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

Máy Cưa Đa Góc Trượt

Máy Cưa Đĩa

DHS660RFJ MÁY CƯA ĐĨA(165MM/BL)(18V)

11.286.000 VND

2 pin 18V 3Ah, 1 sạc nhanh

DHS660Z MÁY CƯA ĐĨA(165MM/BL)(18V)

6.578.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DHS661RFJ MÁY CƯA ĐĨA(165MM/BL)(18V)

12.100.000 VND

2 pin 18V 3Ah, 1 sạc nhanh

DHS661Z MÁY CƯA ĐĨA(165MM/BL)(18V)

7.436.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DHS680RMJ MÁY CƯA ĐĨA DÙNG PIN(165MM/BL)(18V)

12.188.000 VND

2 pin 18V 4Ah, 1 sạc nhanh

DHS680Z MÁY CƯA ĐĨA DÙNG PIN(165MM/BL)(18V)

6.578.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

Máy Cưa Lọng

DJV182Z MÁY CƯA LỌNG DÙNG PIN

7.260.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DJV181Z MÁY CƯA LỌNG DÙNG PIN(BL)(18V)

7.260.000 VND

không bao gồm pin và sạc

DJV180Z MÁY CƯA LỌNG DÙNG PIN(18V)

6.710.000 VND

Not battery and charger

DJV180RFE MÁY CƯA LỌNG DÙNG PIN(18V)

11.396.000 VND

Sạc nhanh và 2 pin 3Ah

Máy Cưa Kiếm

DJR183Z MÁY CƯA KIẾM DÙNG PIN(18V)

2.442.000 VND

Không bao gồm pin , sạc

DJR185Z MÁY CƯA KIẾM DÙNG PIN(18V)

2.266.000 VND

Không bao gồm pin , sạc

DJR186RFE MÁY CƯA KIẾM DÙNG PIN(18V)

8.976.000 VND

2 pin 18V 3Ah, 1 sạc nhanh

DJR186Z MÁY CƯA KIẾM DÙNG PIN(18V)

4.158.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DJR187RTE MÁY CƯA KIẾM DÙNG PIN(BL/18V)

12.606.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DJR187Z MÁY CƯA KIẾM DÙNG PIN(BL/18V)

6.116.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DJR188Z MÁY CƯA KIẾM DÙNG PIN(BL)(18V)

4.686.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DJR360RT2 MÁY CƯA KIẾM DÙNG PIN(BL)(18VX2)

13.596.000 VND

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

Máy Cắt Thạch Cao

DSD180Z MÁY CẮT THẠCH CAO DÙNG PIN(18V)

6.358.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

Máy Bào Bàn

DKP181Z MÁY BÀO DÙNG PIN

6.886.000 VND

không bao gồm pin và sạc

DKP181ZU MÁY BÀO DÙNG PIN(AWS/BL)(18V)

7.920.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DKP180Z MÁY BÀO DÙNG PIN(18V)

5.544.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

Máy Ghép Mộng

DPJ180Z MÁY GHÉP MỘNG DÙNG PIN(18V)

6.270.000 VND

Không bao gồm pin và sạc.

DPJ180RFE MÁY GHÉP MỘNG DÙNG PIN(18V)

10.978.000 VND

Sạc nhanh, 02 pin 18V 3,0 Ah.

Máy Đánh Cạnh

DRT50Z MÁY ĐÁNH CẠNH DÙNG PIN(BL)(18V)

4.488.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DRT50RFX8 MÁY ĐÁNH CẠNH DÙNG PIN(BL)(18V)

7.700.000 VND

Bao gồm 1 sạc, 1 pin 18V 3Ah, Túi đựng Makita

Máy Bơm Mỡ

DGP180RT MÁY BƠM MỠ DÙNG PIN(18V)

11.770.000 VND

1 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh

DGP180Z MÁY BƠM MỠ DÙNG PIN(18V)

7.722.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

Máy Hút Chân Không

DVP180RT MÁY HÚT CHÂN KHÔNG DÙNG PIN(18V)

13.178.000 VND

1 Pin 18V 5Ah , 1 Sạc Nhanh

Máy Thổi

DUB184Z MÁY THỔI DÙNG PIN(BL)(18V)

4.290.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DUB185Z MÁY THỔI DÙNG PIN(18V)

1.804.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DUB185RT MÁY THỔI DÙNG PIN(18V)

6.160.000 VND

Sạc nhanh, 1 pin 18v 5.0 Ah

Súng Bắn Silicon

Máy Tán Đinh Rivet

DRV150Z MÁY TÁN ĐINH RIVET DÙNG PIN(BL)(18V)

27.720.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DRV250Z MÁY TÁN ĐINH DÙNG PIN(BL)(18V)

27.720.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

Máy Bắn Đinh

DFN350Z MÁY BẮN ĐINH DÙNG PIN(35MM)

11.594.000 VND

Không kèm pin sạc

DST121ZK MÁY BẮN ĐINH GHIM DÙNG PIN(ĐINH J 10MM)(18V)

11.968.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DST421ZK MÁY BẮN ĐINH GHIM DÙNG PIN(ĐINH J 4MM)(18V)

11.968.000 VND

Không bao gồm pin và sạc

DST421RFE MÁY BẮN ĐINH GHIM DÙNG PIN(18V)

16.324.000 VND

01 sạc nhanh, 02 pin 18V 3.0 Ah

DST121RFE MÁY BẮN ĐINH GHIM DÙNG PIN(ĐINH U 10MM)(18V)

16.324.000 VND

01 sạc nhanh, 02 pin 18V 3.0 Ah

DTD153RFE MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)

9.152.000 VND

01 sạc nhanh, 02 pin 18V 3.0 Ah

Máy Bắn Đinh Nhỏ

DPT353Z MÁY BẮN ĐINH DÙNG PIN (18V)

7.986.000 VND

Không kèm pin và sạc

Máy Cưa Xích

DUC254Z MÁY CƯA XÍCH DÙNG PIN(BL)(18V)

7.194.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DUC254HZR MÁY CƯA XÍCH DÙNG PIN(BL)(18V)

9.834.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DUC254ZNR MÁY CƯA XÍCH DÙNG PIN(BL)(18V)

8.294.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

Máy Tỉa Hàng Rào

DUH523ZX1 MÁY TỈA HÀNG RÀO DÙNG PIN(520MM)(18V)

3.344.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DUH523RTX1 MÁY TỈA HÀNG RÀO DÙNG PIN(520MM)(18V)

7.634.000 VND

Sạc nhanh, 1 pin 18v 5.0 Ah

DUH602RT MÁY TỈA HÀNG RÀO DÙNG PIN(600MM/BL)(18V)

11.924.000 VND

Sạc nhanh, 1 pin 18v 5.0 Ah

DUH604SRT MÁY TỈA HÀNG RÀO DÙNG PIN(600MM/BL)(18V)

17.336.000 VND

Sạc nhanh, 1 pin 18v 5.0 Ah

DUH754SRT MÁY TỈA HÀNG RÀO DÙNG PIN(750MM/BL)(18V)

17.908.000 VND

Sạc nhanh, 1 pin 18V 5.0 Ah

DUH752RT MÁY TỈA HÀNG RÀO DÙNG PIN(750MM/BL)(18V)

12.254.000 VND

Sạc nhanh, 1 pin 18V 5.0 Ah

DUM604Z MÁY TỈA HÀNG RÀO DÙNG PIN(18V)

2.442.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

DUM604SY MÁY TỈA HÀNG RÀO DÙNG PIN(18V)

5.236.000 VND

1 sạc, 1 pin 18V 1.5 Ah

DUN461WZ MÁY TỈA HÀNG RÀO DÙNG PIN(460MM)(18V)

4.114.000 VND

Không bao gồm pin, sạc

Xe Vẫn Chuyển Hàng Hóa

Máy Phun Thuốc

Máy Bơm Hơi

DMP180Z MÁY BƠM HƠI DÙNG PIN(18V)

2.112.000 VND

Không bao gồm pin và sạc.

Radio Công Trường Dùng Pin Và Điện/ Radio Có Đèn Dùng Pin

Loa Sử Dụng Công Trường Dùng Pin Và Điện

Quạt

DCF102Z QUẠT DÙNG PIN

2.178.000 VND

Không pin, sạc

DCF201Z QUẠT DÙNG PIN VÀ ĐIỆN

2.420.000 VND

Không pin, sạc

DCF203Z QUẠT DÙNG PIN VÀ ĐIỆN

2.882.000 VND

Không pin, sạc

DCF300Z QUẠT DÙNG PIN

3.256.000 VND

Không pin, sạc

Máy Pha Cà Phê