CỬA HÀNG ĐIỆN CƠ PHỤC VINH.

1/23 Lã Xuân oai, Phường Long Trường, Quận 9, TP Hồ Chí Minh.