Cửa Hàng Quốc Bình

57 Sinh Trung, Nha Trang, Khánh Hòa.