ĐIỆN CƠ HÙNG VỊNH (HKD NGUYỄN NHƯ VỊNH)

Khu phố Thanh Bình, Thị Trấn Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước