CỬA HÀNG TUẤN MINH ĐỨC (CƠ SỞ 2).

335 Ông Ích Khiêm, Phường Hải Châu 2, Quận Hải Châu , Thành Phố Đà Nẵng.