CỬA HÀNG VĂN HIỆP

KHU VỰC 2 – CHỢ THỨ 11 – H. AN MINH, KIÊN GIANG