CỬA HÀNG TRƯỜNG PHỤNG CƠ SỞ 1

502  Ông Ích Khiêm, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng.