CỬA HÀNG PHƯƠNG HẢI

Khu Phố Trần Phú, Phường Đông Ngàn, Thị Xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.