Cửa Hàng Hiếu

153 Đường 2/4, Nha Trang, Khánh Hòa.