Cửa Hàng Hiếu 2

Đội 5, Phú Khánh Hạ, Diên Thạnh , Diên Khánh, Khánh Hòa