CỬA HÀNG DUY HIỀN.

Thị Trấn A Lưới, Huyện A Lưới, Tinh Thừa Thiên Huế.