CỬA HÀNG ĐIỆN CƠ NHÂN 2

TỔ 3 – ẤP ĐƯỜNG BÀO, XÃ DƯƠNG TƠ, PHÚ QUỐC, KIÊN GIANG