CỬA HÀNG CHUNG HÀ

Địa Chỉ: Số 126B Cầu Đen, Huyện Kiến Thụy, Thành Phố Hải Phòng