CỬA HÀNG 219

39 Điện Biên Phủ, Nha Trang , Khánh Hòa.