NÔNG CƠ LONG

Khu phố 3, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước