NÔNG CƠ HOÀNG CAN

Ngã 3 Tà Ìn, H.Đức Trọng, Lâm Đồng