CỬA HÀNG THANH BÌNH CƠ SỞ 3.

143 Triệu Nữ Vương, Phường Hải Châu 2, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng.