CỬA HÀNG QUANG SANG.

Quốc Lộ 24, Xã  Đức Lân, Huyện Mộ Đức, Tỉnh Quảng Ngãi.