CỬA HÀNG NGUYÊN HẢO

Ki ốt 57,58 chợ Sông Bằng, Phường Hợp Giang, Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng