CỬA HÀNG NGỌC LỢI.

Thị Trấn A Lưới, Huyện A Lưới, Tinh Thừa Thiên Huế.