CỬA HÀNG MINH THÀNH.

Ngã 3 Ông Ích Khiêm – Nguyễn Hoàng, Quận Hải Châu,Thành Phố Đà Nẵng.