CỬA HÀNG MINH SANG

81C Vạn Thành, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng