CỬA HÀNG LONG QUÝ.

Làng Xà Cầu, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa. Thành Phố Hà Nội.