CỬA HÀNG ĐIỆN CƠ ĐỨC TY.

Ấp Bình Tả 2, Hã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.