QUANG TUYEN STORE

271 Truong Chinh, Dong Da District, Hanoi City.