Tam Sang store

Highway 21, Doi 5, Hai Thanh, Hai Hau.