Phuoc Oanh store

19 Le Minh Nguon, My Long , Long Xuyen, An Giang.