Minh Han store

30/4,. Duc Tai, H-Duc Linh-Binh Thuan.