KIM THANH TRANSPORT TRADING CO., LTD.

327 Quang Trung, Tuyen Quang City