BUSINESS HOUSEHOLD NGUYEN NANG LONG (LONG QUY)

Xa Cau, Quang Phu Cau Commune, Ung Hoa District, Hanoi City