Cửa Hàng Phước Oanh

19 Lê Minh Ngươn, Mỹ Long , Long Xuyên, An Giang.