Cửa Hàng Hải Sơn

122 Sương Nguyệt Ánh Châu Phú A – Châu Đốc.