CLX246SAX2 BỘ SẢN PHẨM(CL107FDZW+UB100DZ+BL1021B*1+DC10SB+TÚI ĐỰNG)(12V MAX)

DLX246SAX2

Tính năng