Điện Cơ Nhân

Tổ 3, Ấp Đường Bào, Dương Tơ, Phú Quốc Kiên Giang.