CỬA HÀNG THÂN 1

231 Nguyễn Du, huyện CưM’gar, tỉnh Đăklăk