CỬA HÀNG TÂN THOẠI PHÁT

63-65 VÕ THỊ SÁU, PHƯỜNG 3, TP. TRÀ VINH