Chổi đánh cho máy khoan
1432894354_04.jpg
1432894358_04.jpg
1432894361_05.jpg
1432894363_05.jpg
1432894366_05.jpg

Chổi đánh cho máy khoan

Makita có toàn quyền thay đổi tiêu chuẩn thiết bị và đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm mà không cần thông báo trước.