Dòng MACCESS
1432893334_03.jpg
1432893342_03.jpg
1432893346_03.jpg
1432893349_04.jpg
1432893352_04.jpg
1432893355_04.jpg
1432893358_04.jpg

Dòng "MACCESS" chất lượng tốt nhất

Makita có toàn quyền thay đổi tiêu chuẩn thiết bị và đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm mà không cần thông báo trước.