Mũi khoan rộng lỗ
1432892107_03.jpg
1432892111_03.jpg
1432892115_03.jpg
1432892118_03.jpg
1432892121_03.jpg
1432892124_03.jpg
1432892130_03.jpg

Mũi khoan rộng lỗ

Makita có toàn quyền thay đổi tiêu chuẩn thiết bị và đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm mà không cần thông báo trước.