Mũi khoan kim loại HHS
1432889190_01.jpg
1432889196_01.jpg
1432889199_01.jpg
1432889202_02.jpg
1432889204_02.jpg
1432889207_02.jpg
1432889211_02.jpg
1432889217_02.jpg
1432889221_02.jpg
1432889225_02.jpg

Mũi khoan kim loại HHS

Makita có toàn quyền thay đổi tiêu chuẩn thiết bị và đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm mà không cần thông báo trước.