Impact GOLD
1437700293_1432872501_0.jpg
1437700302_1432872922_0.jpg
1437700368_1432872926_0.jpg
1437700378_1432872943_0.jpg
1437700384_1432872946_0.jpg
1437700390_1432872949_0.jpg
1437700395_1432872960_0.jpg
1437700399_1432872990_0.jpg
1437700402_1432873284_0.jpg
1437700406_1432873289_0.jpg
1437700409_1432873293_0.jpg
1437700412_1432873012_0.jpg

Makita có toàn quyền thay đổi tiêu chuẩn thiết bị và đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm mà không cần thông báo trước.